Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Donation for printing and registration fee for district hospital, PHC and HP

परिचय

जिल्लाका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, नगर स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुमा शुल्क वापतको अनुदान यस आ.व.मा पनि व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लक्षित समूहको लागि उपचार शुल्क, सेवा शुल्क र दर्ता शुल्क वापत कुनै रकम लिन पाइने छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यलय र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा (अस्पताल प्रा.स्वा.केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र नगर स्वास्थ्य केन्द्र) राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु संचालनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु छपाई गर्न तथा विभिन्न किसिमका भित्ते लेखन तथा साइन बोर्डहरु लेखन कार्यका लागि रकम अभाव भै कार्य संचालनमा कठिनाई तथा बाधा सिर्जना हुने भएको हुंदा यो रकम जिल्लामा विनियोजन गरिएको हो। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि दर्ता शुल्क वापतको रकम सम्बन्धित प्रा.स्वा.केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी मार्फत उपलब्ध हुनेछ। यस विषयमा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट स्वास्थ्य संस्थामा निर्देशन दिनु पर्दछ।

उद्देश्य

·         आम जनमानसमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराई सेवाको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि गराउनु।

·         दर्ता शुल्क नभएकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चीत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने।

·         कार्यालयको दैनिक क्रियाकलापलाई सहज वनाउने।

·         राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न आवश्यक पर्ने अभिलेख सामाग्रीहरु छपाई गरी व्यवस्था गर्ने।

दर्ता शुल्क अनुदान रकमको कार्यान्वयन प्रकृया

प्रा.स्वा.के., स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, शहरी स्वास्थ्य केन्द तथा जिल्ला अस्पतालहरुमा आम नागरिकको उपचार वापत कुनै पनि दर्ता शुल्क तथा सेवा शुल्क लगाउन पाईने छैन। स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुले आफु वा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नयाँ तथा पुराना विरामीहरु छुट्याई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

स्वास्थ्य संस्थावाट विरामीले सेवा लिएवापत दिईने अनुदान एकमुष्ठ रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयले मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विगतका वर्षहरुको विरामीको चाप तथा प्रक्षेपीत जनसंख्यालाई आधार मानी विनियोजित वजेटको परिधी भित्र रही वजेटको वाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। २५ शैया सम्मका अस्पतालको हकमा अस्पतालगत रुपमा उल्लेख भए अनुसारको रकम सम्बन्धीत अस्पताललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। अस्पताल वाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि वाँडफाँड गरिने रकम सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थाको खातामा एकमुष्ट जम्मा गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ।

मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विगतका वर्षहरुको विरामीको चाप तथा प्रक्षेपीत जनसंख्यालाई आधार मानी वजेट वाँडफाँड गर्दा कम्तिमा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशत रकम जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मौज्दात राखी मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यकता र औचित्यतालाई पुष्टी गरी थप रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

विरामी संख्याको आधारमा दिइने अनुदान विरामी संख्यामा देखिएको असमान्यतालाई हेरी वितरणलाई सहज पार्न जिल्ला÷न.पा.÷गा.वि.स.को जनसंख्यालाई पनि आधार मानि विनियोजन गरिएको छ। जिल्लाले संस्थाको विरामी चापलाई समेत ध्यानमा राखी रकम वितरण कार्य सकेसम्म बढी जनहितमा प्रयोग हुने कुरामा निश्चित हुनु पर्दछ।

दर्ता शुल्क वापत रकमको प्रयोग

हरेक स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता शुल्क अनुदान वापत प्राप्त हुने रकमवाट स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सेवा प्रदान गर्ने तथा अन्य कार्य गर्ने क्रममा आवश्यक भएमा निम्न क्रियाकलापहरुमा खर्च गर्न सकिने छ।

·         स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ सम्बन्धी कार्यमा।

·         विद्युत तथा टेलफिोन महशुल भुक्तानी ।

·         आवश्यक गुणस्तरीय औषधी÷औजार नियमानुसार खरिद।

·         लक्षित वर्गका लागि ह्(च्बथ तथा ल्याव सेवा प्रदानका लागि चाहिने सामग्री खरिद।

·         लेखा परीक्षण शुल्क तिर्न।

·         लक्षित वर्गको सेवापहुँच र उपभोगमा वृद्धि गराउनकालागि सामाजिक परिचालन क्रियाकलाप संञ्चालन।

·         स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था।

·         सेवालाई गुणस्तरिय बनाउन।

अनुदान रकमबाट मोटर, मोटरसाईकलमा पेट्रोल÷डिजेल राख्न, मोवाइलमा सिम राख्न र रिचार्ज गर्न तथा कर्मचारी वा समितिका पदाधिकारीहरुको अवलोकन भ्रमण तथा बैठक भत्ताका लागि यो रकम खर्च गर्न पाईने छैन ।

छपाई संबन्धी व्यवस्था

·         गुणस्तरीय औषधी को दैनिक तथा मासिक वितरण फारामहरु (निःशुल्क निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम) छपाई गरी प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउने।

·         निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने ब्रोसियर छपाउने।

·         आकस्मिक सेवा रजिष्टर (नछपाएको र केन्द्रबाट प्राप्त नभएको भए) छपाउने।

·         सामाजिक समावेशिकरण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा क्रमशः आवश्यक पर्ने अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरु आवश्यकता बमोजिम छपाई गर्न सकिनेछ।

·         कार्वन कपी प्रिस्क्राइबिङ्गङ्ग र अनुगमन सूचकको छपाई गर्नुपर्र्ने छ। (STP तालिम सम्पन्न भएका जिल्लामा)

·         स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवाको विवरण निशुल्क उपलब्ध औषधीहरुको विवरण तथा नागरिक बडापत्र प्रत्येक संस्थामा पढ्दा बुझिने गरी नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा सवैले देख्ने गरी राख्ने।

·         स्वास्थ्य संस्थाको साईन बोर्ड (मेटिएको वा पढदा नबुझिने भएको भए मात्र) राख्ने।

·         कार्यालयवाट प्रकाशन गरिने स्वास्थ्य सूचनामुलक वुलेटिन, डायरी आदिमा पनि खर्च गर्न सकिने छ।

·         निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालनार्थ उल्लेखित बुंदाहरुमा उल्लेख गर्न छुट भएका विषयहरुका बारेमा समेत जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यकता बमोमिज छपाई तथा लेखन कार्य गर्न सक्नेछ।

अभिलेख तथा प्रतिवेदन

·         अनुदान रकम एकमुष्ट प्राप्त हुने हुँदा विरामी संख्या प्रष्ट हुनु पर्नेछ।

·         विरामी संख्याको आधारमा रकम पठाउँदा, अपत्यारीलो रुपमा विरामी संख्या वृद्धि भै विनियोजित रकमले तोकिए अनुसारको दरमा अनुदान दिन संभव नभएको कारण पहिला जनसंख्यालाई आधार वनाई त्यसैको अनुपातमा विनियोजित रकम अनुदान दिने र जगेडा राखिएको १०% रकम साँच्चै विरामी वढी भएको संस्थालाई जिल्लाले नै व्यवस्था मिलाउने।

·         दर्ता शुल्क वापत प्राप्त अनुदान रकमलाई स्वास्थ्य संस्था सहयोग÷विकास÷व्यवस्थापन समितिले प्रचलित बैंक खातामा आम्दानी बाँधेर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ।

·         स्वास्थ्य संस्था अनुसार अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

·         कोषको व्यवस्थापन, खर्चको हिसाबकिताब र खर्चको फाँटवारी माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ

·         कोषको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गर्ने कार्य स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा नेपाल सरकारकै नियम अनुसार गर्नु पर्नेछ।

·         जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयले सो आम्दानी खर्चको हिसाब किताब समायोजन गरि जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयले चौैमासिक रुपमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।

·         राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको अभिलेख स्वास्थ्य संस्थाहरु, जिल्ला जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा स्पष्ट रुपमा राखेको नपाइएको गुनासा विभिन्न निकायवाट आइरहेका कारण प्रत्येक जिल्लाका कार्यक्रम हेर्ने फोकल व्यक्तिले पनि प्रगतिका साथै आर्थिक अभिलेख माथिल्लो स्तरवाट माग हुँदाका वखत तत्काल उपलव्ध गराउने गरी राख्नु पर्ने छ । प्रत्येक चौमासिकको प्रगति रा.यो.आ.को अनुसूचि २ वमोजिमको ढाँचामा र Tabucs मा नियमित रुपमा Entry गर्न गराउन व्यवस्था मिलाउन समेत जिम्मेवारी रहेकोछ।

बजेट व्यवस्थाः

यस कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पु¥याई यस निर्देशिका अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूचीमा दिईएको छ ।

 

 

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com