Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Employee Skills Enhancement Program

कर्मचारी क्षमता अभिबृद्धि

पृष्ठभूमी

जिल्लामा हरेक बर्ष पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र नभै नया नया कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरुको क्षमतामा विकाश गर्ने, आधुनिक प्रविधिको सीप दिने, आपसी अन्तरक्रियाद्धारा अनुभवहरु साटने, बाडने गर्न सकिन्छ। यस आ.व.को कार्यक्रममा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बजेटको व्यवस्था गरेकोछ।

लक्ष्य

जिल्लामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यक्रमसंग सम्बन्धित कर्मचारीको क्षमता अभिबुद्धि गरि कार्य सम्पन्न गर्न सक्षम बनाउने।

उद्धेश्य

कार्यक्रमका फोकल पर्सनमा आधुनिक प्रविधिको सीप विकाश गर्न Computer, Powerpoint, SPSS आदि सम्बन्धि तालिम दिने।

कर्मचारीहरुको बिचमा अनुभवहरुका Sharing गरि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने।

कर्मचारीहरुको निःशुल्क कार्यक्रम संचालनमा एकरुपता ल्याउने।

कार्यान्वयन

यस प्रकारको कार्यक्रम विगतमा यस महाशाखाबाट नराखिएको कारण Computer or Internet कार्यक्रम अन्य महाशाखाका कार्यक्रममा जस्तै आर्थिक ऐन नियमको परिधिमा रहि सम्पन्न गर्न सकिनेछ।

बजेट व्यवस्था

 

उक्त कार्यक्रमको लागि स्वीकृत बार्षिक बजेट जिल्लागत रुपमा अनुसूची मा समावेश गरिएको छ। उक्त रकम अन्य कार्यक्रम खर्च शिर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम स्वीकृत गरी नियमानुसार खर्च गर्नुपर्नेछ। यस आ.व.मा कार्य सम्पन्न गर्दा प्राप्त अनुभवको आधारमा आगामी आ.व.मा कार्यक्रममा सुधार सहित निरन्तरता दिइनेछ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com