Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Meeting of District level Monitoring Committee

अनुगमन तथा निरीक्षण

१. जिल्ला स्वास्थ्य÷जन स्वास्थ्य कार्यालयहरुले औषधीको खरिद, आपुर्ति, भण्डारण, वितरण संबन्धी अभिलेख तोकिएको ढाँचामा ठिक दुरुस्त राख्नु पर्नेछ। त्यसैगरि मातहतका संस्थाहरुले पनि औषधीको आम्दानी, खर्च, भण्डारण र वितरण संबन्धी अभिलेख तोकिएको ढाँचामा ठिक दुरुस्त राख्नु पर्नेछ।

२. जिल्ला स्वास्थ्य/जन स्वास्थ्य कार्यालयले मातहतका संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षण गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज र भरपर्दो गराई राख्नु पर्नेछ।

३. क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट जिल्ला स्टोरमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ। यस कार्यबाट जिल्ला स्वास्थ्य/जन स्वास्थ्य कार्यालयको औषधी स्टोरमा आपुर्ति भण्डारण बितरण र प्रतिबेदन तयार गर्ने ब्यबस्था सुदृढ गराउन मद्दत पुग्नेछ।

४. क्षेत्रीय निर्देशनालय र महाशाखाबाट जुनसुकै समयमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ। अनुगमनमा बिशेष गरि जिल्लाको बार्षिक खपत परिमाण निर्धारण गरे नगरेको, समयमै खरिद प्रकृया सुरु गरे नगरेको हेरिनेछ। निर्देशिकाको पालना भए नभएको बारे कार्यालय प्रमुख लगायत सम्बन्धित शाखा प्रमुख, फोकल पर्सन संग सोध्न, सुझाब दिई कार्यान्वयन गराउन सकिनेछ। बजेट व्यवस्था बिगत बर्षको बित्तिय प्रगतिको आधारमा बजेट व्यवस्था गरिने छ। त्यसै हुनाले तोकिएको चौमासिक अबधि भित्र अख्तियारवालाले बजेट कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ। चालु आ.व.मा यस कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूचीमा दिईएको छ।

(ख) जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको बैठक जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति:

संयोजक: जि.वि.स सभापती वा स्थानीय विकास अधिकारी

सदस्य: जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रतिनिधि

सदस्य: जिल्ला विकास समितिका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत

सदस्य: को.ले.नि.का.को अधिकृत प्रतिनिधि

सदस्य: मे.अ./ज.स्वा.अ. (जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय)

सदस्य: जिल्ला आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख (भएमा)

सदस्य: महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरु मध्ये १ जना (जि.ज.÷स्वा.का.ले छनौट गर्ने)

सदस्य: नागरिक समाजका प्रतिनिधि २ जना (१ जना महिला सहित)

सदस्य सचिव: जिल्ला स्वास्थ्य/जन स्वास्थ्य प्रमुख

यस कार्यक्रमको फोकल पर्सन समन्वयकर्ताको रुपमा रहने र सदस्य सचिबलाई आवश्यक सहयोग गर्ने।

भूमिका:

  • राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
  • अत्यावश्यकीय औषधीहरुको आपूर्ति नियमित गराउने।
  • औषधीको आम्दानी तथा खर्च अध्यावधिक गराउने।
  • प्राप्त वजेटको आम्दानी खर्च दुरुस्त राख्न लगाउने।
  • नागरिक वडापत्र र निःशुल्क सुचिकृत औषधीहरुको सूचि कार्यालयको हाता भित्र सजिलै देख्न सक्ने गरि राख्ने व्यवस्था गर्न लगाउने।
  • कार्यक्रमको अनुगमन, समीक्षा तथा मूल्यांकन गर्ने।

बजेट व्यवस्थः

  • निःशुल्क स्वास्थ्य सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको वैठक शिर्षकमा प्रत्येक जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • जिल्ला स्तरीय अनुगमनको निमित्त छुटयाइएको वजेट नियमानुसार वैठक बस्ने पटकलाई विभाजन गरी खर्च गर्नु पर्नेछ। जिल्लागत विवरण अनुसूचीमा दिईएकोछ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com