Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Reporting Program for Target Groups

परिचय

राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमले अत्यावश्यक औषधीहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै दर्ता शुल्क वापत अनुदान रकम प्रदान गरे पनि सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लक्षित समूह लगायत आकस्मिक अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका विरामीहरुलाई आर्थिक अभावको कारणले उपचार सेवा लिन बञ्चित हुने अवस्थालाई मध्येनजर गरी जिल्ला भित्र तथा जिल्ला बाहिर प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रेषण कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक वजेट व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उपलव्ध रकमलाई जिल्ला अस्पताल तथा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयले तोकेका प्रा.स्वा.के.लाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ। उक्त रकम लक्षित समूहको प्रेषण कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ। खर्च गर्ने संस्थाले प्रगति र खर्चको हिसाव मासिकरुपमा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयमा वुझाउनु पर्नेछ।

जिल्लामा पे्रषण प्रणालीको प्रगति र खर्च मासिकरुपमा ज्ःक्ष्क् प्रतिवेदनको साथमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउनु पर्नेछ। यसैको आधारमा मासिकरुपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने समीक्षा गोष्ठिमा आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको विवरण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले पेश गर्नु पर्नेछ।

जिल्ला अस्पताल तथा मातहतका संस्थाहरुमा लक्षित वर्गले सेवा पाए नपाएको जिल्ला तथा क्षेत्रले नियमित अनुगमन गर्ने छ।

अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पताल भएका जिल्लाहरुले तोकिए बमोजिमको फारम भर्ने शर्तमा लक्षित समूहलाई भुक्तानी गर्न सोझै एकमुष्ठ रकम अस्पताललाई दिन सक्ने छ र त्यसको फांटवारी जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने छ।

लक्षित समूहलाई जिल्ला अस्पताल भन्दा वाहिर नजिकको अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा आकस्मीक Life Savings अवस्थाको लागि प्रेषण गर्नुपर्ने खण्डमा मात्र निर्देशिकामा उल्लेख भए वमोजिमको फाराम भरी प्रेषण गर्दा वढीमा तराई, उपत्यका र भित्रि मधेसका जिल्लाहरुमा रु. २०००, पहाडी जिल्लाहरुमा वढिमा रु.४००० र हिमाली जिल्लाहरुमा वढिमा रु. ८००० सम्म यातायात खर्च वापत दिन सकिने छ ।

यसरी जिल्लाबाट प्रेषण भई आएका विरामीहरुकको लागि अञ्चल अस्पताल, उप क्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अस्पतालहरुमा सामाजिक सेवा ईकाई अन्तर्गत लक्षित समूहलाई उपचार गर्ने रकमको प्रावधान भएको जानकारी समेत विरामीलाई गराउनु पर्नेछ ।

नोट

१. जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालबाट बाह्य जिल्लामा र प्रा.स्वा.के.बाट जिल्ला भित्र वा बाहिरका अस्पतालमा प्रेषण गरी पठाउने बिरामीहरुलाई यो सुविधा दिइनु पर्नेछ।

२. जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको हकमा अञ्चल, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अस्पतालवाट लक्षित समूहलाई प्रेषण गर्नुपर्ने स्थितिमा तुरुन्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले ति अस्पतालहरुले निःशुल्क सेवाको लागि प्रेषण भौचरमा सिफारिस गरी यातायात खर्च बुझाएको भर्पाई संलग्न राखी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गर्ने सहमति गरी सो रकम एकमुष्ठ रुपमा उक्त अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। पेश्की स्वरुप एक पटकमा रु २०(बीस) हजार सम्म दिने र खर्च भएका भर्पाइ प्राप्त भए पछि पुनः अर्को पेश्की दिने।

३. प्रेषण गरी आए गएका विरामीहरुको अनिवार्य अभिलेख राखी त्यस्ता विरामीहरुलाई सम्वन्धित अस्पतालवाट उपलव्ध सेवाहरु प्राथमिकताकासाथ उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।

४. रकम सिमित भएकोले वास्तविक र अति आवश्यक अवस्थामा मात्र यो रकम प्रयोग गरिनु पर्दछ। यस वापत विनियोजित वजेटमा पछि थप हुने छैन।

बजेट व्यवस्थाः

चालु आ.व.मा यस कार्यक्रमको संचालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पु¥याई यस निर्देशिका अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूची मा दिईएको छ।

 

प्रेषण सम्बन्धि फारमहरु अनुसूचीमा राखिएको छ। यि फारमहरुको उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com