Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Orientation on Social Audit Program

सामाजिक परीक्षण सम्वन्धी अभिुखीकरण

सामाजिक परीक्षणको सफल कार्यान्वयनवाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आम नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्नसक्ने परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन यस प्रक्रियासँग सम्वन्धित विभिन्न विषयहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। अभिमुखी कार्यक्रमले क्षेत्रीय तहका सम्बन्धित पदाधिकारीहरु एवं जिल्ला तहका सम्बन्धित पदाधिकारी (सामाजिक परीक्षण जिल्ला समिति, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारी तथा सामाजिक परीक्षक संस्थाका सामाजिक परिक्षकहरुलाई समेटने छ।

लक्ष

जिल्लाहरुको आवश्यकताको आधारमा क्षेत्र र जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी एवं सामाजिक परिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सबै क्षेत्रहरुमा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने।

उद्धेश्य

(१) क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सामाजिक परीक्षण कार्यविधीले समेटेका सामाजिक परीक्षणका आधारभुत अवधारणा, विषय, प्रक्रिया र चरणका वारेमा जानकारी गराउने।

(२) स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने तयारीका सम्वन्धमा जानकारी गराउने।

(३) सामाजिक परीक्षकहरुका लागी सहजिकरण शीप, सूचना तथा तथ्याङक संकलन विधी, सूचना। तथ्याङ्क विश्लेषण तरिका बार्षिक कार्ययोजना तयारीका आदिको वारेमा जानकारी गराउने।

कार्यान्वयन

सामाजिक परीक्षण अभिमुखीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यसंचालन निर्देशिका २०७०बमोजिम गर्नु पर्नेछ। निर्देशिकाबारे अस्पष्ट भएमा प्रा.स्वा.से.पुनर्जागरण महाशाखामा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिनेछ।

 

शुरुमा सामाजिक परीक्षण गरिएका केही जिल्लाहरुमा यस प्रकारको अभिमुखीकरण कार्यक्रम नहुदा कार्यक्रमको गुणस्तर सोचे अनुरुप नपाइएको कारण पछिल्ला बर्षहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको हो। यसले सुपरिवेक्षक, अनुगमनकर्ता, सामाजिक परीक्षक सवैमा बिषयबस्तुबारे राम्रो ज्ञान दिई शीप विकास गर्न सकिने र सामाजिक परीक्षणमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा राखिएकोछ।

 

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com