Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Supervision and Monitoring

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण

स्वास्थ्य सेवा विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनजार्गरण महाशाखाबाट क्षेत्र र जिल्लास्तरमा संचालन गर्न स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरुको लक्ष अनुसार प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी कार्यक्रम संचालनमा कुनै कठिनाई वा समस्या भएमा तत्काल कार्यस्थलमै समाधान गर्ने गरिएको प्रयास समेत खोली समाधान हुन नसक्ने कुनै समस्या भएमा केन्द्रीय तहमा समाधानको उपाय र समस्या समाधानको लागि बार्षिक कार्य तालिका तयार गरि नियमित रुपले महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ। सो आधारमा महाशाखा तथा क्षेत्रबाट एकिकृत रुपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनेछ।

प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले कार्यतालिका बनाई क्षेत्र मातहतका कार्यालयहरु/स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ। अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको कार्यतालिका महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ।

प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयले कार्यतालिका बनाई जिल्ला मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयहरु/स्वास्थ्य संस्थाहरुका गरेको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको प्रगति विवरण र प्रत्येक चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन रा.यो.आ.ले तोकेको फाराम नं.२ भरी समयमै पठाउने कर्तव्य प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयको हुनेछ। अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण पश्चात सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पृष्ठपोषण Feedback अनिवार्यरुपमा पठाउनु पर्नेछ। अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य एकिकृत रुपमा गरिदा थोरै रकमले धेरै संस्थामा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ।

बजेट व्यवस्था

प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मातहतका कार्यालयहरुले गरेको कार्यहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पु¥याई यस निर्देशिका अनुसार खर्च गर्नु पर्नेछ। प्रत्येक क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूचीमा दिईएको छ।

प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेको कार्यहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक कार्यालयको लागि विनियोजित बजेट अनुसूचीमा दिईएको छ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com