Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cloth Allowance

पोशाक भत्ता

परिचय

गा.वि.स.का महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई नेपाल सरकारबाट प्रोत्साहन स्वरुप पोशाक भत्ता दिंदै आएकोमा हाल आएर शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाइ पनि पोशाक भत्ता उपलब्त्र गराई सेवा प्रवाहमा उत्प्रेरित गर्न र पहिचानमा एकरुपता ल्याउन प्रोत्साहन स्वरुप महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई पोशाक वापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्धेश्य

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सेवा प्रवाहमा उत्प्रेरित गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको पहिचानमा एकरुपता ल्याउन ल्याउने।

लक्षित समूह

यस कार्यक्रको लक्षित समूह नगरपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु हुनेछन्। महिला स्वास्थ्य स्वय सेविकाको संख्या महानगरपालिकामा १५०० जनसंख्यामा १ जना र नगरपालिकामा १००० जनसंख्यामा १ जना हुने गरि व्यवस्था गरिएकोमा यस्ता ठाउमा हुने जनसंख्याको थपघटको विवरण छिट्टै प्राप्त नहुने कारण सुधार गर्न सकिएको छैन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया

१. महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको पहिचानमा एकरुपता ल्याउन नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने छ।

२. उक्त रकम प्रचलित आर्थिक ऐन तथा नियमावली बमोजिम एकमुष्ठ महिला स्वंयसेविकाहरुलाई बुझाइ भरपाई गराउनु पर्नेछ।

३. उक्त रकमबाट महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुले नेपाल सरकारले नमुनामा तोके बमोजिमको पोशाक खरिद गर्नु पर्नेछ।

४. कार्यक्रमहरुमा सहभागी वा उपस्थित हुंदा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुले नमुना बमोजिको पोशाक लगाई परिचयपत्र सहित उपस्थित हुनु पर्नेछ।

बजेट व्यवस्था

पुराना ५८ नगरपालिका तथा काठमाण्डौ र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिका समेतमा गरी, जम्मा ७१ नगरापालिकामा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराईने छ। अन्यको हकमा परिवार स्वास्थ्य महाखाशाबाट हुनेछ। एकद्धार प्रणालीबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था नमिले सम्म यसै निर्देशिकाको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार नै हुनेछ।

 

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com