Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FCHV Day

महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस

परिचय

शहरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको योगदानवारे छलफल गर्ने, कार्य सफलताको प्रशंशा गर्ने तथा थप प्रोत्शाहनका लागी सरोकारवालालाई उतपे्रृरित गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस (International Volunteers’ Day) डिसेम्बर ५ तारिखमा, मनाइने छ।

उद्धेश्य

शहरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका कामको सम्मान तथा सेवा प्रवाहमा उत्पे्ररीत गर्ने ।

लक्षित समूह

नगरपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु

क्रियाकलापहरु

शहरी म.स्वा.स्वं.सेविका दिवस डिसेम्बर ५ तारिखमा, जिल्ला, नगरहरुमा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालय, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु, जिल्ला तथा नगर स्थित सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रका प्रतीनिधिहरु, शहरी म.स्वा.स्वं.सेविकाहरु र अन्य संबन्धीत निकायहरुको सहभागीता भएर बिभिन्न कार्यक्रमहरु मनाउने छ।

बजेटको व्यवस्था

१. उक्त दिवस मनाउनको लागि जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आवश्यक रकम पठाईने छ।

२. यसरी पठाईएको रकमबाट उत्कृष्ट कार्य गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु छनौट गरी पुरस्कृत हुनेछन। महा/उपनगरपालिकामा बढीमा ४ तथा नगरपालीकामा ३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु. ३०००।का दरले पुरस्कृत गरिने छ।

३. पुरस्कृत गर्ने निर्णय महा/उपमहा/न.पा. र जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयको सयुत बैठकबाट गर्नुपर्ने छ।

 

४. कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात् क्षेत्र तथा केन्द्रमा प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा तयार गरी पठाउनु पर्नेछ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com